Privacy website

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door de website www.uwbeslagvrijevoet.nl (hierna: Uwbeslagvrijevoet.nl). Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan of naar een persoon te herleiden zijn. Denk aan adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

2. Welke persoonsgegevens gebruikt Uwbeslagvrijevoet.nl?

Uwbeslagvrijevoet.nl gebruikt geen persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de rekentool op het subdomein bereken.uwbeslagvrijevoet.nl.

3. Welke gegevens gebruikt Uwbeslagvrijevoet.nl wel en waarvoor?

Uwbeslagvrijevoet.nl plaatst cookies voor webstatistieken en onderzoek. Deze cookies verzamelen verschillende gegevens van u, maar geen persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de cookieverklaring van deze website.

Ook de rekentool op deze website gebruikt verschillende gegevens van u. Die zijn noodzakelijk om uw beslagvrije voet te kunnen controleren. De rekentool zet deze gegevens in een geheugenbestand. Vanuit dit geheugenbestand controleert de rekentool uw beslagvrije voet. De rekentool wist het geheugenbestand wanneer u de rekentool verlaat.

4. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het wettige gebruik van uw gegevens op Uwbeslagvrijevoet.nl. Vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens kunt u sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van SZW via: fg@minszw.nl. De FG reageert binnen 4 weken op uw bericht.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uwbeslagvrijevoet.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Uwbeslagvrijevoet.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Technisch en functioneel voldoet deze website aan de hiervoor gestelde eisen. Ook de rekentool op deze website is gericht op het zo goed mogelijk beveiligen van uw gegevens. Daarom slaat de rekentool uw gegevens niet op.

7. Kan Uwbeslagvrijevoet.nl uw gegevens delen met anderen?

Uwbeslagvrijevoet.nl verkoopt of verstrekt geen gegevens aan derden. Wij delen alleen gegevens wanneer dat nodig is om aangifte te doen van strafbare feiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties of bedrijven die uw gegevens verwerken sluit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verwerkersovereenkomst af. Zo bewaken wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het ministerie van SZW blijft altijd verantwoordelijk voor de verwerking.

8. Welke rechten heeft u?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze regels worden uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Zo heeft u het recht om:

  • inzicht te krijgen in de gegevens die Uwbeslagvrijevoet.nl van uw verzameld heeft,
  • en/of om deze te verbeteren,
  • aan te vullen,
  • te verwijderen,
  • af te schermen
  • of te beperken.

Ook mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Uwbeslagvrijevoet.nl. U kunt hierom vragen bij de FG van SZW via: fg@minszw.nl.

U kunt daarnaast contact opnemen met de FG wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of wanneer u aanwijzingen heeft van misbruik. In dat geval kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW.