Privacy beslagvrije voet

Voor het berekenen en vaststellen van uw beslagvrije voet zijn gegevens van u gebruikt die u kunt terugvinden in de brief met het overzicht van uw beslagvrije voet. Op het gebruik van deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Welke gegevens zijn nodig voor uw beslagvrije voet?

Voor het berekenen van een juiste beslagvrije voet zijn uw gegevens nodig uit de Basisregistratie Personen (vroeger het bevolkingsregister) en UWV Polisadministratie ( een register met Nederlandse inkomensgegevens). Voor de berekening worden de volgende gegevens gebruikt: naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), burgerservicenummer (BSN) en inkomensgegevens.  

Wie mogen uw gegevens gebruiken?

De instanties die uw beslagvrije voet vaststellen mogen voor de berekening daarvan uw gegevens uit de Basisregistratie Personen en de UWV polisadministratie gebruiken. Dat is vastgelegd in de wet. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. De organisaties die uw beslagvrije voet vaststellen zijn:  de Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Centraal Justitieel Incassobureau, Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, gerechtsdeurwaarders, alle Nederlandse gemeenten en de waterschappen. De gegevens die worden gebruikt voor het vaststellen van de beslagvrije voet worden niet met andere organisaties gedeeld.

Hoe werkt dit?

De taken van de verschillende instanties die persoonsgegevens mogen verzamelen en gebruiken zijn verschillend. De ene instantie verzamelt inkomensgegevens, de andere instantie heeft gegevens van uw woon- of leefsituatie. Uw gegevens kunnen door deze instanties worden gebruikt via een centrale voorziening (rekentool) die speciaal voor de beslagvrije voet in gebruik is genomen. Deze rekentool kan met uw gegevens uit de BRP en UWV polisadministratie uw beslagvrije voet berekenen. Dat gaat automatisch. Deze instanties zijn verantwoordelijk om uw gegevens te beschermen. Zij mogen alleen gegevens van u gebruiken die wettelijk zijn bepaald en passen binnen hun uitvoeringstaken. Uw gegevens worden direct voor de berekening van uw beslagvrije voet gebruikt en alleen gewijzigd als u daarom vraagt en de deurwaarder het verzoek uitvoert. Lees meer over uw recht om uw beslagvrije voet te laten controleren en aanpassen.

Bewaartermijn van uw gegevens

De wet (art. 14 lid 2a AVG)  schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer in identificeerbare vorm mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. De gegevens die gebruikt zijn voor uw beslagvrije voet mogen niet langer dan twee jaren worden bewaard. Voor de afspraken van de gebruikte gegevens tussen en door de instanties wordt door de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) een jaarlijkse controle (audit) uitgevoerd.

Meer informatie of contact?

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen het ministerie van SZW. Onder haar toezicht staat het belang van burgers en privacy centraal. Wilt u weten welke instanties uw gegevens hebben gebruikt? Of heeft u een algemene vraag omtrent privacy voor de FG? Dan kunt u een brief of email sturen naar de onderstaande postbus of het onderstaande emailadres. Vermeld erbij dat het gaat om de beslagvrije voet. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mw. S. S. Liu, Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
FG@minSZW.nl

Lees meer over privacy binnen de Rijksoverheid.

Heeft u na contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming nog vragen, of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens